Ochrona danych osobnowych (RODO)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


1. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

1.1 Administratorem danych osobowych, o którym mowa w art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (zwanym dalej „RODO”), jest Pharmafit Czech s.r.o. ID 02382628 z siedzibą pod adresem Čechova 656/24, Přerov - 750 02, Republika Czeska (zwany dalej „Administratorem”).

1.2 Dane kontaktowe administratora to

adres: Čechova 656/24 Přerov , 750 02, Republika Czeska

email: info@pharmafit.cz

Telefon kom.: +420 607 031 366

1.3 Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do konkretnego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, informacje o lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej konkretnych fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturowych lub tożsamość społeczna tej osoby fizycznej.

1.4 Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

2. ŹRÓDŁA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

2.1 Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały mu przekazane przez klienta, lub dane osobowe, które administrator uzyskał w wyniku zamówienia.

2.2 Administrator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

3. POWÓD PRAWNY I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1 Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest

wykonanie umowy między klientem a administratorem zgodnie z art. (b) RODO;
prawnie uzasadniony interes administratora w świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania wiadomości handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a); (f) RODO;
Zgoda użytkownika na przetwarzanie w celu zapewnienia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania wiadomości handlowych i newsletterów) zgodnie z art. a) RODO w związku z sekcją 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Coll
. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, w przypadku braku zamówienia na towary lub usługi.
 

3.2 Celem przetwarzania danych osobowych jest:

przetwarzanie zamówienia i wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między klientem a administratorem; dane osobowe wymagane do pomyślnego przetwarzania zamówienia (nazwa i adres, kontakt) są wymagane do zamówienia, podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lubwysyłanie wiadomości biznesowych i wykonywanie innych działań marketingowych.
 

3.3 Nie ma automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

4.1 Administrator przechowuje dane osobowe

przez okres niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między klientem a Administratorem i dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).
przez okres do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie przez 10 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane za zgodą.
 

4.2 Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH (DOSTAWCA ADMINISTRATORA)

5.1 Odbiorcami danych osobowych są osoby

zaangażowane w dostawę towarów / usług / płatności w ramach umowy,
w świadczenie usług obsługi sklepu internetowego (Shoptet) i innych usług związanych z obsługą sklepu internetowego,
w świadczenie usług marketingowych.
 

5.2 Administrator zamierza przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w krajach trzecich są dostawcy usług pocztowych / chmurowych.

6. TWOJE PRAWA

6.1 Zgodnie z warunkami określonymi w RODO klient ma

prawo dostępu do jego danych osobowych zgodnie z art.15 RODO,
prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art.17 RODO,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO,
prawo do przenoszenia danych na podstawie art.20 RODO,
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora określonego pod numerem 1.2 art. III
niniejszego dokumentu.
 

6.2 Klient ma prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że prawo do prywatności zostało naruszone.

7. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

7.1 Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.

7.2 Administrator podjął środki techniczne, aby zabezpieczyć przechowywanie danych i danych osobowych w formie papierowej, w szczególności hasła, szyfrowanie, kopie zapasowe.

7.3 Administrator oświadcza, że ​​tylko osoby przez niego upoważnione mają dostęp do danych osobowych.

8. PRZEPISY KOŃCOWE

8.1 Przesyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia, klient potwierdza, że zna warunki prywatności i akceptuje je w całości.

8.2 Zaznaczając zgodę w formularzu internetowych klient wyraża zgodę na niniejsze RODO. Zacznaczając zgodę klient potwierda, że zna niniejsze warunki ochrony danych osobowych i akceptuje je w całości.

8.3 Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych RODO. Nową wersję RODO umieści na stronach internetowych oraz prześlę ją na adres mailowy klienta, który udostępnił/-a administratorowi stron internetowych.